1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Vikings nv, met maatschappelijke zetel op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.

Meedoen aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemers dit reglement onvoorwaardelijk aanvaarden. Betwistingen in dit verband worden niet in aanmerking genomen. 

  1. Periode

De wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook en Instagram op maandag 19 september 2022 vanaf 10u00 en eindigt op woensdag 21 september 2022 om 21u59. Op vrijdag 23 september 2022 worden de winnaars in een privébericht op de hoogte gebracht. Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 4.

 

  1. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings vanaf 18 jaar die in België wonen, met uitzondering van personeel en medewerkers van Mobile Vikings en andere bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

Deelnemers onder 18 jaar moeten de uitdrukkelijke toestemming van een van de ouders of wettelijke voogd hebben om aan de wedstrijd te mogen deelnemen. Indien een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd, gaat Mobile Vikings ervan uit dat hij of zij de desbetreffende toestemming heeft verkregen.

Iedere persoon kan één keer deelnemen. Als iemand verschillende keren of met meerdere accounts aan de wedstrijd meedoet, telt alleen de eerste inzending.

Mobile Vikings heeft het recht om een persoon voor een bepaalde periode uit te sluiten van deelname aan wedstrijden in geval van inbreuk op de deelnemingsvoorwaarden, gebrek aan fair play of indien de deelnemer zich misdraagt, misleidend handelt of te kwader trouw deelneemt aan de wedstrijd.

  1. Wedstrijdverloop en prijzen

De opdracht luidt als volgt: “Post een screenshot van je Clan-naam”

 

Op 22 september 2022 worden de inzendingen beoordeeld door een jury van werknemers van Mobile Vikings. Zij beoordelen de reacties op originaliteit. Mobile Vikings behoudt zich het recht voor om reacties niet te weerhouden als deze ongepaste inhoud (bv. vulgair taalgebruik) bevatten.

 

Elke winnaar zal op 23 september 2022 via een privébericht op facebook of Instagram op de hoogte worden gebracht en gevraagd worden om zijn/haar mailadres en GSM-nummer door te geven om te bewijzen dat ze wel degelijk Viking zijn. Hierna kunnen ze hun prijs ontvangen. Indien ze geen Viking zijn, niet reageren of niet de nodige identificatiegegevens (willen) doorgeven, vervalt het recht op een prijs en wordt een nieuwe winnaar gekozen.

Alle prijzen worden uitsluitend uitgekeerd in Vikingpunten, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Viking Deals. De Vikingpunten kunnen worden ingeruild om de factuur van Mobile Vikings te verlagen (1 Vikingpunt = 1 EUR). De prijs is ondeelbaar en moet als zodanig worden aanvaard. De prijzen mogen in geen geval worden verkocht of ingeruild tegen andere producten of contant geld. De Vikingpunten zullen worden uitgekeerd aan de winnende accounts binnen 14 dagen na de mededeling van Mobile Vikings aan de winnaar. 

De deelnemer erkent en aanvaardt dat hij of zij als enige verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke regels en voorschriften inzake marketing met influencers en reclame. 

  1. Identificatie

De identiteit van de deelnemer wordt vastgesteld op basis van de gegevens die hij of zij verstrekt.

Mobile Vikings kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is omdat hij of zij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Het gebruik van onjuiste gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer overeenkomstig artikel 3.

De deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar naam en/of foto zal worden gepubliceerd indien hij/zij een uitdaging wint, zonder dat hij/zij evenwel aanspraak kan maken op enige andere vergoeding dan de prijs.

  1. Algemene bepalingen

Mobile Vikings is niet verantwoordelijk voor enige schade, lichamelijk letsel, ongeval of overlijden dat kan voortvloeien uit het verkrijgen van één van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd.

Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de wedstrijd zou moeten worden gewijzigd, opgeschort of geannuleerd omwille van overmacht of omstandigheden buiten zijn controle.

Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard ook of voor communicatieproblemen. Elke deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de kenmerken die eigen zijn aan het internet, met name de technische mogelijkheden en de tijd die nodig is voor raadpleging, ondervraging, overdracht van informatie, onderbrekingen en meer bepaald de risico's die inherent zijn aan elke verbinding met of overdracht via het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke diefstal en de risico's van besmetting door mogelijke virussen die op het internet circuleren. Er kan geen klacht worden ingediend bij Mobile Vikings in verband met deze beperkingen.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting om deel te nemen aan de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of het bindende en onherroepelijke resultaat van de wedstrijd mag niet worden gecorrespondeerd (brieven, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle aanvullende verklaringen in verband met de wedstrijd worden geacht deel uit te maken van het reglement. Alle beslissingen van de organisatie zijn definitief.

De deelnemers aan de wedstrijd stemmen ermee in om zich in het openbaar te onthouden van negatieve uitlatingen over de wedstrijd en de organisatoren.

Elk misbruik, misleidend of frauduleus gedrag geeft Mobile Vikings het uitdrukkelijke recht om de betrokken deelnemer(s) onmiddellijk uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden die Mobile Vikings organiseert.

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat Mobile Vikings de persoonsgegevens van de deelnemer moet verwerken om hem of haar te informeren over het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Mobile Vikings. Ga voor meer details naar https://mobilevikings.be/nl/terms-of-use/overview/.

Mobile Vikings heeft het recht om bepaalde delen van dit reglement te wijzigen om organisatorische redenen.

Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet uiterlijk 10 kalenderdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk worden toegezonden aan het volgende adres: Mobile Vikings nv, Kempische Steenweg 309/1, 3500 Hasselt.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd. Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht.