Op 14 juni 2022 lanceren we bij Mobile Vikings naast onze mobiele abonnementen en herlaadkaarten ook een aanbod internet thuis. Op dat moment zullen onze algemene voorwaarden en onze privacyvoorwaarden aangepast worden. Hieronder sommen we de belangrijkste updates graag voor je op.

Vanaf nu vind je alle algemene voorwaarden voor consumenten, zowel voor de mobiele als de internet thuis diensten, in één enkele set van algemene voorwaarden. De voorwaarden van toepassing op de Viking Deals en de Mobile Vikings for Business-gebruikers zijn te vinden in aparte bijzondere voorwaarden.

De specifieke kenmerken per product worden verduidelijkt in de contractsamenvattingen. Als onze voorwaarden de betaling van extra kosten vermelden, kun je die terugvinden in de prijslijst

Andere belangrijke contractuele wijzigingen

Onder andere door de recente wijzigingen in de telecom- en roaming-wetgeving, zijn we wettelijk verplicht om onze algemene voorwaarden ook op die vlakken te updaten. 

De belangrijkste updates zijn:

1. Uitbreiding van de mogelijkheden van Mobile Vikings om een aanvraag te weigeren (art. 3.4 en 11): 

Mobile Vikings kan een aanvraag vanaf nu ook weigeren:

 • indien de Viking een degelijke identificatie weigert of zijn/haar identiteit niet kan bewijzen met een duidelijk identiteitsdocument;
 • indien de infrastructuur van de Viking of het netwerk de levering van de dienst niet ondersteunt;
 • indien de apparatuur van de Viking het netwerk kan verstoren.

2. De termijn om het contract op te zeggen bij prijsverhogingen of contractuele wijzigingen in het nadeel van de klant, wordt geüniformeerd (art. 7). 

Mobile Vikings brengt de Viking op de hoogte van de wijzigingen vóór ze in werking treden. Vikings die de wijzigingen niet aanvaarden, kunnen ten laatste 3 maanden na de kennisgeving kosteloos hun contract opzeggen (behalve als de wijzigingen uitsluitend voordelig zijn voor de Viking, puur administratief zijn en geen enkel nadeel inhouden voor de Viking, opgelegd worden door of krachtens wetgeving, of betrekking hebben op een prijsverhoging die verband houdt met de consumptieprijsindex).

Indien Mobile Vikings een volledige dienst wil stopzetten, moet zij de Vikings hiervan minstens 3 maanden op voorhand verwittigen, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

3. Vikings kunnen vragen om het krediet van hun herlaadkaart terug te betalen wanneer ze van operator veranderen (art. 10.4 en 17) - let op, deze wijziging is nog niet in werking getreden. We wachten nog op het Koninklijk Besluit.

Vikings met een herlaadkaart die van operator veranderen en hun nummer overdragen, kunnen een terugbetalingsaanvraag indienen voor het effectief aangekocht, resterende krediet. Nieuwe Vikings die hun nummer overdragen aan Mobile Vikings, moeten hun aanvraag richten tot hun vorige operator. Ex-Vikings die hun Mobile Vikings nummer overdragen naar een andere operator, kunnen hun aanvraag indienen bij Mobile Vikings binnen de maand vanaf de dag waarop het nummer effectief werd overgedragen naar de nieuwe operator. na die termijn geldt het recht op terugbetaling niet meer. 

De aanvraag gebeurt via de helpdesk van Mobile Vikings. Het nummer van de Viking moet overgedragen en actief zijn op het moment van de aanvraag. 

Mobile Vikings kan administratiekosten aanrekenen voor de terugbetalingen die zullen worden bepaald door het toekomstige Koninklijk Besluit en zoals gespecificeerd in de prijslijst. De administratiekosten worden afgetrokken van het resterende krediet. Als het resterende krediet minder bedraagt dan de administratiekosten, wordt de terugbetaling niet uitgevoerd.

Deze wijziging zal van toepassing zijn vanaf de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de praktische en financiële details voor de uitvoering ervan.


4. Mobile Vikings heeft het recht om de dienst eenzijdig op te schorten of te beëindigen in enkele bijkomende gevallen (art. 12).

Zo kan Mobile Vikings de Simkaart deactiveren of de levering van de diensten vanaf nu bijkomend opschorten of beëindigen, in geval van:

 • bewijzen of ernstige aanwijzingen van manipulatie van het netwerk om gratis diensten te bekomen of criminele activiteiten te ondersteunen;
 • gebruik van de diensten in strijd met de Gebruiksvoorwaarden Internet Thuis;
 • weigering van de Viking om bij de identificatie zijn identiteit te bewijzen;
 • bij aanhoudende of herhaalde niet-betaling door de Viking;
 • indien de Viking na het instellen van de minimumdienst of opschorting van de dienst nog steeds in gebreke blijft om te betalen;
 • indien Mobile Vikings naar alle redelijkheid en na uitputting van alle remediëringsmogelijkheden via de klantendienst en de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, geen oplossing kan bieden aan de Viking.

Het is Mobile Vikings vanaf nu ook toegestaan om de overeenkomst met een Viking op elk moment en zonder vergoeding schriftelijk op te zeggen, met een opzeggingstermijn van twee maanden. 


5. Bijkomende beperking van de aansprakelijkheid van Mobile Vikings (art. 13)

De aansprakelijkheid van Mobile Vikings wordt beperkt tot de voorzienbare, persoonlijke en zekere schade van de Viking die het rechtstreeks gevolg is van een grove contractuele fout of nalatigheid van Mobile Vikings. Mobile Vikings is niet gehouden tot vergoeding van immateriële schade of gevolgschade. 

Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van Mobile Vikings beperkt tot het totale bedrag dat de Viking aan Mobile Vikings heeft betaald in de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (met uitzondering van eventuele eenmalige kosten). De maximale aansprakelijkheid van Mobile Vikings is beperkt tot 200.000 EUR per kalenderjaar. 

Deze beperkingen gelden niet bij lichamelijke schade of overlijden dat aan Mobile Vikings kan worden toegeschreven, of elk ander geval dat niet wettelijk is toegestaan. 


6. De algemene voorwaarden bevatten nu een duidelijke omschrijving van wat Mobile Vikings beschouwt als “niet-normaal gebruik” van de diensten (art. 14)

Zo werd toegevoegd:

 • een gebruik met als doel de aangerekende interconnectietarieven te vermijden;
 • frauduleus gebruik van een dienst, meer bepaald voor de doeleinden van een callcenter of een Simbox, of in geval van het ter beschikking stellen van de dienst aan derden;
 • misbruik of fraude met betrekking tot de Viking Deals.

7. De aanvraagtermijn voor de overdracht van telefoonnummers wordt verlengd (art. 17) 

Vanaf nu kunnen Vikings vragen om hun nummer over te dragen naar een andere operator tot maximaal 1 maand nadat ze het contract voor hun nummer hebben beëindigd. Als de nummeroverdracht niet binnen de wettelijk bepaalde termijn kan worden uitgevoerd, moet Mobile Vikings het contract dat bij het nummer van de Viking hoort, actief houden en de diensten leveren onder dezelfde voorwaarden als voorheen, tot de overdrachtsprocedure met succes afgerond is.

 

Contractuele wijzigingen rond roaming (art. 9) - let op, deze wijziging treedt pas in werking op 1 juli 2022

Dankzij de nieuwe Europese roamingverordening zullen roamende klanten binnen de Europese Unie de komende 10 jaar kunnen blijven genieten van hun nationale tariefformule zonder extra kosten ten opzichte van België voor hun gesprekken, sms’en en mms’en, het zogenaamde “Roam Like At Home”. 

Ter herinnering, de volgende tariefvoorwaarden zijn van toepassing op roaming:

 • Voor oproepen, sms'en, mms'en en dataverkeer binnen de Europese Unie (+ enkele extra landen zoals vermeld op de website van Mobile Vikings): het nationale tarief is van toepassing.
 • Voor oproepen en sms'en naar nummers van diensten met toegevoegde waarde kan een roamingtoeslag worden aangerekend aan roamende gebruikers, zelfs wanneer deze diensten als gratis worden geadverteerd voor lokale gebruikers.
 • Wanneer een redelijk gebruiksbeleid van toepassing is op het betrokken tariefplan in geval een bepaald datavolume wordt overschreden: het toepasselijke volume en tarief worden gespecificeerd in de beschrijving van het betrokken tariefplan.

Buiten de Europese Unie en/of bij aansluiting op niet-terrestrische netwerken: de toepasselijke tarieven zijn vermeld in de beschrijving van het betrokken tariefplan en via de roaming wizard op de website (het nationale tarief is niet van toepassing).

In overeenstemming met de nieuwe verordening zijn deze beginselen opnieuw verduidelijkt in onze algemene voorwaarden.

Daarin wordt nu ook gespecificeerd welke lokale factoren van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van mobiele roamingdiensten in het buitenland en hoe een klacht kan worden ingediend indien de kwaliteit van de dienstverlening in het buitenland binnen de EU niet overeenstemt met de contractuele voorwaarden.

Ten slotte werd in de algemene voorwaarden toegevoegd dat Mobile Vikings bepaalde tariefgrenzen kan hanteren volgens dewelke Mobile Vikings een waarschuwingsbericht kan sturen naar de Viking, en bij het bereiken van een volgende tariefgrens, de mobiele internetverbinding buiten België volledig kan onderbreken. De Viking kan afstand doen van dit systeem van transparantie en tariefbescherming door de kennisgevingsberichten en de mogelijke onderbreking van de internetverbinding te deactiveren. 

Al deze wijzigingen zullen in werking treden op 1 juli 2022, tegelijk met de nieuwe Europese roamingverordening.

 

Updates aan het privacybeleid

Naast onze algemene voorwaarden hebben we ook ons privacy beleid aangepast zodat het voor jou duidelijk is wanneer Mobile Vikings zich kan beroepen op het gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. 

Vanaf nu kan Mobile Vikings jouw gegevens doorgeven aan Proximus nv:

 • om te vermijden dat jij als (ex-)Proximus en Mobile Vikings klant promotie of reclame zou ontvangen van gelijkaardige Proximus producten of diensten die jij reeds bij Mobile Vikings afneemt; of 
 • om financiële rapporten en analyses te maken, die zowel intern als extern kunnen worden gebruikt (vb. voor de rapportage van de groepsresultaten aan de aandeelhouders van Proximus nv). Deze data worden gedeeld en verwerkt op geaggregeerde wijze. 

Je kan deze gegevensverwerking steeds uitschakelen op je My Viking-account. 

Daarnaast wordt gespecificeerd dat Mobile Vikings jouw gegevens kan bijhouden tot 2 jaar na jouw vertrek. 

Voor Vikings

Je vindt alle voorwaarden op deze pagina.

Niet akkoord met de algemene voorwaarden? Je kunt je Mobile Vikings-diensten kosteloos opzeggen via onze helpdesk of per brief, en dit tot drie maanden na deze kennisgeving.

Niet akkoord met het privacybeleid? Wijzig jouw voorkeuren in jouw My Viking-account of stuur een mailtje naar privacy@mobilevikings.be.