1.Organisatie

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Vikings nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt, in samenwerking met Bookspot, in het kader van de “Viking Deals”. 

 

Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op https://support.mobilevikings.be/hc/nl.

  1. Periode

De wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook en Instagram op dinsdag 2 november vanaf 10u00 en eindigt op dinsdag 30 November om 21u59. Elke week van November wordt er één winnaar in een privébericht op Facebook en/of Instagram (afhankelijk van het gebruikte medium) op de hoogte gebracht. Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

  1. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en met haar gelieerde vennootschappen

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn. Deelnemers tot en met 18 jaar dienen over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders te beschikken om deel te nemen aan de wedstrijd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Mobile Vikings ervan uit dat deze toestemming heeft van zijn ouders. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen kan hem of haar op elk moment deelname aan de wedstrijd of de prijs worden ontzegd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen, enkel je eerste comment telt. 

 

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding, deelname te kwader trouw of voor elke reden die Mobile Vikings voldoende zwaarwichtig acht om te besluiten tot uitsluiting. Mobile Vikings neemt de beslissing tot uitsluiting naar eigen goeddunken. 

 

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt op Facebook en/of Instagram.

  1. De prijs

 

Er zijn 4 prijzen te winnen, van elk 1 jaar gratis boeken.

Een persoon kan maar eenmalig deelnemen en dus ook winnen. De prijs gaat naar de 4 origineelste inzendingen.

Mobile Vikings maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. 

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (bv. eBay).

Mobile Vikings is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden.     

Mobile Vikings kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de prijs. De winnaar zal zich in dat geval dienen te richten tot de producent van de prijs.

Mobile Vikings is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van prijzen.

Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de wedstrijd gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten haar wil, zoals technische problemen. 

Mobile Vikings kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

In geval van wedstrijd via het internet: deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij Mobile Vikings worden ingediend betreffende die beperkingen.

  1. Verloop van de wedstrijd

 

De opdracht luidt als volgt: “Deel jouw favoriete boek dat je cadeau wil krijgen dit najaar, en waarom”

Gedurende de maand november worden elke week op vrijdag  de inzendingen beoordeeld door een jury van werknemers van Mobile Vikings. Zij beoordelen de reacties op originaliteit. Mobile Vikings behoudt zich het recht voor om reacties niet te weerhouden als deze ongepaste inhoud (bv. vulgair taalgebruik) bevatten.

Elke winnaar zal wekelijks op vrijdag via een privébericht op Facebook en/of Instagram op de hoogte worden gebracht en gevraagd worden om zijn/haar mailadres en GSM-nummer door te geven om te bewijzen dat ze wel degelijk Viking zijn. Hierna kunnen ze hun prijs ontvangen. Indien ze geen Viking zijn, vervalt het recht op een prijs en wordt een nieuwe winnaar gekozen. 

Mobile Vikings kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.

Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer overeenkomstig dit artikel.

Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

  1. Algemene bepalingen

- Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. De deelnemer dient evenwel de algemene voorwaarden van Facebook te respecteren bij deelname aan de wedstrijd. 

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als onderdeel van dit reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en organisatoren.

- Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een gsm-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd : Mobile Vikings nv, Koning Albert II-laan 27, te 1030 Brussel.

In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle rechten voorbehouden, Mobile Vikings, 31 oktober 2021.