1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Vikings, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt. 

  1. Periode

De wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook, Instagram & Twitter op maandag 11 januari 2021 en eindigt om 22u op 15 januari 2021. In de week van 18 januari worden de winnaars in een privébericht op de hoogte gebracht. Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

  1. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen en deel uitmaken van een Viking Clan*, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en met haar gelieerde vennootschappen

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen, enkel je eerste comment telt.

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.  

*Viking Clan: Mobile Vikings biedt Vikings met een abonnement onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om zich met maximaal 3 andere Vikings te groeperen in een Viking Clan om zo een maandelijks datavoordeel te verkrijgen. De Bijzondere Voorwaarden hiervan vind je hier

  1. De prijs

De prijs is een Mobile Vikings muts voor alle leden in je Viking Clan. Een Viking Clan kan maximaal 4 leden bevatten. Viking Clans met 2 of 3 leden kunnen 2 of 3 mutsen winnen.

De leden van een Viking Clan kunnen elk individueel deelnemen, maar elk lid van een Viking Clan kan maar maximaal één prijs winnen.

Mobile Vikings maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (bv. e-bay).

  1. Verloop van de wedstrijd

De opdracht luidt als volgt: reageer op de wedstrijd post op facebook met de reden waarom jouw Viking Clan de beste is. 

Op 18 januari worden de inzendingen beoordeeld door een jury van werknemers van Mobile Vikings. Zij beoordelen de reacties op originaliteit. Mobile Vikings behoudt zich het recht voor om reacties niet te weerhouden als deze ongepaste inhoud (bv. vulgair taalgebruik) bevatten.

Elke winnaar zal in de week van 18 januari via een privébericht op facebook op de hoogte worden gebracht en gevraagd worden om hun mailadres en nummer door te geven om te bewijzen dat ze wel degelijk Viking en deel van een Viking Clan zijn. Hierna kunnen ze hun prijs ontvangen. Indien ze geen Viking zijn wordt een nieuwe winnaar gekozen. 

  1. Algemene bepalingen

- Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een gsm-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Mobile Vikings kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van wat in punt 5 wordt vermeld.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.