Bijzondere Voorwaarden Viking Clan

1. Algemeen

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op het ‘Viking Clan’ voordeel dat Mobile Vikings onder bepaalde voorwaarden aanbiedt. De Algemene voorwaarden (met inbegrip van het Privacybeleid) van Mobile Vikings zijn eveneens van toepassing, voor zover er in deze Bijzondere Voorwaarden niet van wordt afgeweken. De Algemene voorwaarden (met inbegrip van het Privacybeleid) van Mobile Vikings en deze Bijzondere Voorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden op de website van Mobile Vikings.

2. Wat is een Clan

Vikings kunnen zich groeperen in een ‘Viking Clan’ (hierna: “Clan”). Wanneer een Clan gevormd is, krijgt elke Viking van die Clan onder bepaalde voorwaarden extra mobiele data d.m.v. een databundel, bovenop zijn of haar bestaand tariefplan. De grootte van de databundel is afhankelijk van het aantal leden in de Clan (cf. artikel 5). Zolang je geldig deel uitmaakt van de Clan of de Clan geldig bestaat, wordt de extra databundel maandelijks vernieuwd.
Vikings die een Clan vormen, kunnen deze Clan een naam geven. Vikings mogen vrij een naam kiezen voor zover deze niet indruist tegen de goede zeden, getuigt van vulgariteit of als racistisch ervaren kan worden. Mobile Vikings kan geenszins aansprakelijk gehouden worden ingeval de woordkeuze van de Clan indruist tegen de goede zeden, getuigt van vulgariteit of als racistisch ervaren kan worden. 

3. Termijn

Uitnodigingen voor een Viking Clan kunnen voor onbepaalde duur verstuurd en geaccepteerd worden, welke datum door Mobile Vikings kan gewijzigd worden.

4. Oprichting en samenstelling van een Clan

Je kan enkel een Clan beginnen wanneer je reeds klant bij Mobile Vikings bent en aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 6 voldoet. Je kan vervolgens anderen - zowel bestaande Vikings als nieuwe klanten via “Member Gets Member”, die ook aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 6 voldoen  - uitnodigen om lid te worden van jouw Clan. Elke bestaande Viking beschikt over een persoonlijke uitnodigingslink waarmee hij of zij anderen kan uitnodigen. Wanneer iemand de uitnodiging aanvaardt en aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 6 voldoet, treedt hij of zij toe tot de Clan.

Een Clan bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 leden, waarvan maximaal 2 leden reeds klant zijn bij Mobile Vikings op het moment van oprichten/toetreden, waaronder de oprichter van de Clan. De overige leden van de Clan - die verplicht Mobile Vikings-klant worden via uitnodiging - treden toe tot de Clan op het moment waarop zij hun simkaart van Mobile Vikings activeren. 

Een Mobile Vikings-telefoonnummer kan slechts aan één enkele Clan gelinkt worden. Een Viking kan dus deel uitmaken van meerdere Clans op voorwaarde dat dit onder een ander telefoonnummer is.

5. Datavoordeel

Hoe meer leden in een Clan, hoe groter het datavoordeel:

 • 2 leden: elk lid krijgt een gratis extra maandelijkse databundel van 1 GB
 • 3 leden: elk lid krijgt een gratis extra maandelijkse databundel van 2 GB
 • 4 leden: elk lid krijgt een gratis extra maandelijkse databundel van 3 GB

Wanneer iemand toetreedt tot een bestaande Clan en de Clan dus groter wordt, wordt zijn of haar datavoordeel meteen geactiveerd. De overige leden van de Clan zien hun datavoordeel aangepast op het moment dat hun reeds lopende extra maandelijkse databundel vervalt.

Voorbeeld: in een Clan van 3 heeft elk lid een extra maandelijkse databundel van 2 GB. Wanneer 1 Viking de Clan vervoegt, dan start de databundel (3 GB) van deze nieuw toegetreden Viking meteen. De overige 3 Vikings van de Clan hebben daardoor recht op een groter datavoordeel (3 GB ipv 2 GB). Deze wijziging gebeurt op de vervaldatum van de reeds lopende extra databundel van 2 GB.

Wanneer iemand de Clan verlaat, dan vervalt het datavoordeel van het lid dat de Clan verlaat met onmiddellijke ingang. De overige leden van de Clan zien hun datavoordeel aangepast op het moment dat hun lopende extra databundel vervalt, op voorwaarde dat de Clan nog geldig kan bestaan gelet op het aantal overblijvende leden van de Clan.

Voorbeeld: in een Clan van 3 heeft elk lid een extra maandelijkse databundel van 2 GB. Wanneer 1 Viking de Clan verlaat, dan vervalt de extra databundel van deze Viking meteen. De overige 2 Vikings vormen nu een Clan van 2. Hierdoor valt hun datavoordeel terug naar een extra maandelijkse bundel van 1 GB. Deze wijziging gebeurt op de vervaldatum van de reeds lopende databundel van 2 GB.

Ook Vikings met een 85 GB-abonnement krijgen als lid van een Viking Clan een extra databundel. Ze krijgen evenveel voordeel naargelang de grootte van de Viking Clan (1/2/3 GB extra) na het verbruiksvolume dat aanleiding geeft tot surfen aan verlaagde snelheid. In normale omstandigheden is dat na een verbruik van 31 GB.

Voorbeeld: een 85 GB-klant is lid van een Viking Clan met 3 leden. Hij/zij krijgt eenzelfde voordeel, in casu 2 GB extra, en zal dus pas na een verbruik van 33 GB aan verlaagde snelheid verder surfen tot de vernieuwing van zijn/haar abonnementsmaand.

Het datavoordeel van een Viking Clan kan niet gecombineerd worden met het voordeel van 15 Vikingpunten die de Viking ontvangt wanneer hij of zij een nieuwe Viking overtuigt om klant te worden bij Mobile Vikings. Nodig je een nieuwe Viking uit om lid te worden van je Clan, dan ontvang je dus geen 15 Vikingpunten bij de activatie van de nieuwe simkaart door die Viking.

Soms kan Mobile Vikings beslissen om een extra bundel van 1 GB aan een Viking te geven. Wanneer dit gebeurt, ontvangt de in aanmerking komende Viking een melding in hun My Viking-app en via e-mail. Na deze melding hebben ze tot een maand de tijd om hun extra 1 GB te activeren. De bundel zelf is één maand geldig en er gelden dezelfde voorwaarden als voor de algemene Viking Clan bundels. Het ontvangen van zo'n gratis 1 GB bundel geeft de Viking geen recht op gratis data in de toekomst.

6. Toetredingsvoorwaarden

De volgende toetredingsvoorwaarden zijn cumulatief van toepassing, op zowel de Viking die de Clan opstart als elk lid dat nadien tot de Clan toetreedt:

 • De Viking beschikt over een abonnement met een maandelijks bedrag van € 15 of hoger. Vikings met een herlaadkaart of Vikings met een abonnement van € 10 of € 12 per maand kunnen niet toetreden tot een Clan.
 • De Viking beschikt over een actieve simkaart. Op het moment van toetreding mag deze simkaart niet onderhevig zijn aan een van de volgende processen:
  • Stopzetting van het nummer of een (aanvraag tot) nummeroverdracht naar een andere operator
  • Geplande omschakeling naar een herlaadkaart
  • Geplande omschakeling naar een abonnement van € 10 of € 12
 • De Viking maakt met zijn specifieke telefoonnummer nog geen deel uit van een andere Clan.
 • De Viking is niet uitgesloten van het Viking Clan-voordeel door Mobile Vikings bepaald in artikel 7.

Mobile Vikings heeft het recht om, zonder recht op schadevergoeding voor de Viking, de aanvraag voor de opstart van of de toetreding tot een Clan te weigeren in de volgende gevallen:

 • Bij het niet voldoen aan de toetredingsvoorwaarden van dit artikel 6;
 • Bij gebruik van de diensten aangeboden door Mobile Vikings strijdig met deze Bijzondere Voorwaarden, de Algemene voorwaarden, met wettelijke of reglementaire bepalingen, met de openbare orde of goede zeden, of op een wijze waarbij de goede werking of de integriteit van de dienstverlening wordt beschadigd; 
 • Bij bewijs (of vermoeden) van fraude of misbruik door de Viking met betrekking tot de diensten aangeboden door Mobile Vikings of indien de Viking daartoe een poging doet. 

Indien Mobile Vikings beslist om iemand niet te laten toetreden tot een bestaande Clan, hebben de andere Vikings van de Clan geen recht op enige vergoeding, bijvoorbeeld als gevolg van het niet verkrijgen van het (groter) voordeel verbonden aan de toetreding tot de Clan. 

Een Viking kan meerdere simkaarten en dus telefoonnummers bezitten en met elk telefoonnummer deel uitmaken van een verschillende Clan. Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op elke Clan afzonderlijk en bijgevolg voor het telefoonnummer waarmee de Viking deel uitmaakt van een specifieke Clan. Een Viking kan nooit met eenzelfde telefoonnummer deel uitmaken van meer dan één Clan.

7. Uittreding of uitsluiting uit de Clan

7.1 Een Viking zal niet langer deel uitmaken van een Clan als een van de volgende situaties zich voordoet:

 • Wanneer de Viking zelf de Clan verlaat via de instellingen van zijn of haar simkaart;
 • Wanneer de Viking met het nummer in kwestie overschakelt naar een herlaadkaart of naar een abonnement van € 10 of € 12;
 • Wanneer de Viking zijn of haar nummer definitief stopzet of overdraagt naar een andere operator.

In elk van deze gevallen heeft de Viking geen recht op een schadevergoeding als gevolg van het verlaten (al dan niet uit eigen beweging) van de Clan in kwestie. In elk van bovenstaande gevallen wordt de Viking met het telefoonnummer in kwestie gedurende 1 maand uitgesloten van het Viking Clan-programma. Dit betekent dat de Viking zelf geen nieuwe Clan kan starten en evenmin mag toetreden tot een bestaande Clan via een uitnodiging van een andere Viking. 

7.2 Mobile Vikings heeft het recht om eenzijdig, zonder recht op schadevergoeding voor de Viking, het lidmaatschap van de Clan in te trekken, in de volgende gevallen:

 • Bij gebruik van de Viking Clan strijdig met deze Bijzondere Voorwaarden, de Algemene voorwaarden, met wettelijke of reglementaire bepalingen, met de openbare orde of goede zeden, of op een wijze waarbij de goede werking of de integriteit van de dienstverlening van Mobile Vikings wordt beschadigd;
 • Bij bewijs (of vermoeden) van fraude of misbruik door de Viking met betrekking tot de Viking Clan of meer algemeen de dienstverlening van Mobile Vikings of indien de Viking daartoe een poging doet;
 • Wanneer de Viking niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 6.

Wanneer Mobile Vikings beslist om omwille van voornoemde redenen het lidmaatschap van een Viking in te trekken, heeft Mobile Vikings het recht om de bewuste Viking permanent uit te sluiten van het Clan-programma en dus van andere Clans waarvan de Viking deel zou uitmaken, onverminderd het recht van Mobile Vikings om een schadevergoeding te vorderen en de Overeenkomst (i.e. de Overeenkomst met betrekking tot de mobiele diensten beschreven in de Algemene voorwaarden) met de Viking te beëindigen. Als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst komt bovendien elk ander mogelijk voordeel, waaronder eventuele Vikingpunten, te vervallen. De Viking kan geen enkele aanspraak jegens Mobile Vikings laten gelden indien het lidmaatschap tot een Clan ingetrokken wordt om één van de hierboven vermelde redenen.  

Indien Mobile Vikings beslist om het lidmaatschap van een Viking in te trekken, hebben de andere Vikings van de Clan geen recht op enige vergoeding als gevolg van het verliezen van een voordeel verbonden aan de Clan, nl. minder data indien de Clan kleiner wordt, of het verdwijnen van de Clan indien deze kleiner dan twee wordt.

8. Eén maand gratis data via een Viking Clan met Mobile Vikings

De Vikings die nog geen lid zijn van een Viking Clan, zullen op hun komende Viking-verjaardag (d.i. 1, 2, etc. jaar dat ze Mobile Vikings-klant zijn), via e-mail een uitnodiging ontvangen van Mobile Vikings om een Viking Clan van 2 leden te vormen met Mobile Vikings voor een beperkte periode van 1 maand. Na deze periode zal de clan automatisch verwijderd worden. Er zal slechts één uitnodiging per Viking verstuurd worden tijdens de duur van het Mobile Vikings-abonnement. Zo ontvangen zij een extra bundel van 1 GB aan mobiele data bovenop hun normale abonnementsbundel geldig gedurende 1 maand. Er kunnen geen extra leden toegevoegd worden aan deze tijdelijke Viking Clan.

9. Overige bepalingen

Mobile Vikings behoudt zich het recht voor om het Viking Clan-programma (of bepaalde onderdelen ervan) stop te zetten, zonder hiervoor een motivering te moeten geven. In geval van stopzetting zal Mobile Vikings de Viking met alle geschikte middelen (bv. sms, e-mail) hiervan in kennis stellen. Mobile Vikings behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en processen met betrekking tot het Viking Clan-programma te wijzigen, zonder hiervoor een motivering te moeten geven. Indien relevant voor de Viking, zullen deze wijzigingen aan hem of haar met alle geschikte middelen (bv. sms, e-mail) worden gecommuniceerd.

Versie 24/1/2024