Wedstrijdreglement 'Verover je gratis LAN Party-ticket'

1. Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Vikings nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.  

2. Periode
De wedstrijd wordt aangekondigd via social media op vrijdag 29 maart 2024. De wedstrijd zal lopen van vrijdag 29 maart 2024 tot donderdag 4 april 2024 23h59. Op vrijdag 5 april worden de winnaars via social media op de hoogte gebracht. Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

3. Wie kan deelnemen ?
De wedstrijd staat open voor iedereen die wil meespelen in België. Zij moeten minstens 18 jaar zijn en op het Belgische grondgebied wonen. Volgende personen worden uitgesloten als winnaar:

  • Personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en met haar gelieerde vennootschappen
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad
  • Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding, gebrek aan fairplay of een deelname te kwader trouw.  

4. De prijs
De prijs bestaat uit: 30 tickets voor de LAN Game Party (2 per duo) in Antwerpen Expo voor het weekend van 12 april 2024 tot en met 14 april 2024. 

Mobile Vikings maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs, vb. wanneer het event niet zou doorgaan. Prijzen die door partners van Mobile Vikings worden geschonken (zoals Bongo, TUI, etc.), zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze partner. Vragen of klachten met betrekking tot deze prijzen dienen rechtstreeks met de partner opgenomen te worden.

Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (bv. eBay).

De deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar naam en/of afbeelding kan worden gepubliceerd indien hij/zij een prijs wint, zonder dat hij/zij evenwel aanspraak kan maken op enige andere vergoeding dan de prijs.

5. Verloop van de wedstrijd
Men kan deelnemen door vanaf vrijdag 29 maart 2024 de post op social media over de LAN game party giveaway te liken en zijn/haar gamebuddy te taggen in de comments van deze post.

Mobile Vikings gebruikt de gegevens van de deelnemer om hem/haar te contacteren indien hij/zij gewonnen heeft. 

Op 5 april 2024 worden de winnaars bepaald op basis van het vervolledigen van alle gevraagde stappen. 

De winnaars worden op 5 april 2024 via social media op de hoogte gebracht. Hierna kan hij/zij de prijs ontvangen. Indien zij niet tijdig reageren of de beschikbare contactgegevens niet juist blijken te zijn, vervalt het recht op een prijs en wordt een nieuwe winnaar gekozen.

6. Algemene bepalingen
Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd worden geacht deel uit te maken van het reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn definitief.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een gsm-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Mobile Vikings de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en over soortgelijke producten en diensten van Mobile Vikings. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Mobile Vikings. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://mobilevikings.be/nl/terms-of-use/privacy/

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet uiterlijk 10 kalenderdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk worden toegezonden aan het volgende adres: Mobile Vikings nv, Kempische Steenweg 309/1, 3500 Hasselt. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd. Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht.