Wedstrijdreglement 'Scheur als allersnelste door het internet'

1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Vikings nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.  

2. Insteek van de wedstrijd
Mobile Vikings lanceert vanaf 25 maart 2024 een mini-game met 6 levels. Indien de speler level 6 kan uitspelen, kan hij/zij deelnemen aan de wedstrijd door zijn/haar gegevens achter te laten. 

3. Verloop van de wedstrijd
De wedstrijd is beschikbaar op www.mobilevikings.be/play
De ‘Scheur als allersnelste door het internet’ game is beschikbaar vanaf 25 maart 2024.
De wedstrijd start op 25 maart 2024 en loopt gedurende 2 weken, nl. t.e.m. 07/04/2024:

  • Week 1: van 25/03/2024 t.e.m. 31/03/2024
  • Week 2: van 01/04/2024 t.e.m. 07/04/2024

Per week is er een jaarabonnement onbeperkt supersnel Fiber internet thuis van Mobile Vikings te winnen. De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht. Indien deze niet tijdig reageert of de beschikbare contactgegevens niet juist blijken te zijn, vervalt het recht op een prijs en wordt een nieuwe winnaar gekozen.

4. Wie kan deelnemen ?
De wedstrijd staat open voor iedereen die wil meespelen in België en die level 6 van de game kan uitspelen. 

Zij moeten minstens 18 jaar zijn en op het Belgische grondgebied wonen. Indien de deelnemer minderjarig is, mag Mobile Vikings ervan uitgaan dat hij/zij de ouderlijke toestemming of de toestemming van zijn/haar voogd heeft om deel te nemen. 

Volgende personen worden uitgesloten als winnaar:

  • personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en met haar gelieerde vennootschappen;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding, gebrek aan fairplay, een deelname te kwader trouw of voor elke reden die Mobile Vikings voldoende zwaarwichtig acht om te besluiten tot uitsluiting.  
Mobile Vikings kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.
Het gebruik van valse gegevens kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer door Mobile Vikings. 

5. De prijzen
De winnaars van de wedstrijd ontvangen een jaar lang gratis onbeperkt supersnel Fiber internet thuis van Mobile Vikings, inclusief gratis installatie. Indien je nog geen Mobile Vikings internet hebt of nog geen klant bent, krijg je de installatie eveneens gratis.

Deze prijs wordt uitbetaald in Vikingpunten, overeenkomstig de algemene voorwaarden van toepassing op de Viking Deals https://mobilevikings.be/content/uploads/2022/06/privacy-viking-deals_nl.pdf

Deze punten kunnen gebruikt worden om de Mobile Vikings internetrekening te verlagen, 1 Vikingpunt is 1 EUR waard. 

Deelnemers die nog geen klant zijn bij Mobile Vikings, kunnen de Vikingpunten doorgeven aan een Viking, of zelf Viking worden. 

Mobile Vikings verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs en kan in de loop van de wedstrijd prijzen vervangen, wisselen of afschaffen. Meer informatie over de prijzen wordt gecommuniceerd in pop-ups op de website, via mail en op sociale media.

Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (bv. eBay).

De deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar naam en/of afbeelding kan worden gepubliceerd indien hij/zij een prijs wint, zonder dat hij/zij evenwel aanspraak kan maken op enige andere vergoeding dan de prijs.

6. Algemene bepalingen
Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd worden geacht deel uit te maken van het reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn definitief.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en organisatoren.

Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een gsm-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Mobile Vikings de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en over soortgelijke producten en diensten van Mobile Vikings. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Mobile Vikings. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://fakta.mobilevikings.be/legal-documents/mv/privacy-policy/?language=nl

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet uiterlijk 10 kalenderdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk worden toegezonden aan het volgende adres: Mobile Vikings nv, Kempische Steenweg 309/1, 3500 Hasselt. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd. Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht.