1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Vikings nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.

Mobile Vikings zet een verborgen camera grap op in het kader van haar nieuwe "onverantwoord snel" campagne (hierna "de prank" genoemd).
In dit kader organiseert Mobile Vikings een wedstrijd, zoals hierna gespecificeerd.

Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat de deelnemers dit reglement onvoorwaardelijk aanvaarden. Geen enkele betwisting hieromtrent zal in aanmerking worden genomen. 

2. Periode

De prank zal worden uitgevoerd tussen 5 juni 2023 en 6 juni 2023, te coördineren tussen Mobile Vikings en de winnaars.

De inschrijvingen zullen openstaan vanaf 18 mei 2023.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle Mobile Vikings klanten van 18 jaar en ouder die op Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van personeel en werknemers van Mobile Vikings en andere bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

Elke persoon kan eenmaal deelnemen. Als iemand meerdere keren of met meerdere accounts aan de wedstrijd meedoet, telt alleen de eerste inzending.

Deelname zal mogelijk zijn via online inschrijving, d.w.z. door het invullen van een inschrijvingsformulier met de gegevens van (i) de deelnemer en (ii) de persoon die de deelnemer wil beetnemen, alsook de reden waarom de deelnemer deze Viking wil beetnemen.
Beide deelnemers moeten klant zijn bij Mobile Vikings.

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

4. Inhoud van de prank en prijs

De prank bestaat uit het opzetten van een scène door Mobile Vikings waarbij de voor de gek gehouden Viking wordt achtervolgd door "Pakman" omdat hij/zij te snel surft op het Mobile Vikings internetnetwerk. Deze achtervolging zal gefilmd worden met een verborgen camera en nadien gebruikt worden door Mobile Vikings voor commerciële doeleinden (i.e. online en sociale media).

De deelnemer moet zich ervan bewust zijn dat de geprankte Viking niet op de hoogte zal zijn van wat er gaat gebeuren en bevestigt dat hij/zij inschat dat de geprankte Viking zal instemmen met deze achtervolging met verborgen camera en dat hij/zij geen medische voorgeschiedenis heeft die de grap zou kunnen beïnvloeden.

Na de prank zullen beide deelnemers gevraagd worden hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te geven voor (i) het gebruik van hun gegevens, beeld en eventuele intellectuele eigendomsrechten voor het opzetten en filmen van de prank en (ii) het gebruik van de audio en video van de prank door Mobile Vikings voor commerciële doeleinden (promotie van de Mobile Vikings producten en diensten).
Indien de geprankte Viking weigert zijn/haar toestemming te geven, zal Mobile Vikings niet overgaan tot het gebruik van de opgenomen audio of video en deze zo snel mogelijk wissen.

Inschrijvingen staan open vanaf 18 mei 2023 tot en met 23 mei 2023. De prank zal worden uitgevoerd tussen 5 juni 2023 en 6 juni 2023, te coördineren tussen Mobile Vikings en de geselecteerde deelnemers.

Twee deelnemers worden geselecteerd op basis van de meest originele motivatie voor de prank. Zij worden per e-mail verwittigd.

Alle praktische afspraken worden geregeld tussen Mobile Vikings en de deelnemer via e-mail of telefoon.

De geselecteerde deelnemers (zowel de eerste deelnemer als de geprankte Viking) ontvangen in ieder geval het 70 GB Mobile Vikings mobiel abonnement voor 12 maanden, ter waarde van 12 x 29 EUR = 348 EUR, ongeacht of ze al dan niet hun goedkeuring geven om de resultaten van de prank te gebruiken.

Deze prijs wordt uitsluitend uitbetaald in Vikingpunten, volgens de algemene voorwaarden van Viking Deals. De Vikingpunten kunnen worden gebruikt om de rekening van Mobile Vikings te verlagen (1 Vikingpunt = 1 EUR). Ze zijn ondeelbaar en moeten als dusdanig worden aanvaard. De prijzen zijn in geen geval inwisselbaar tegen andere producten of geld.
De Vikingpunten worden verdeeld op de rekeningen van de betrokken deelnemers ongeveer een week na de opname van de prank.

5. Identificatie

De identiteit van (i) de deelnemer en (ii) de geprankte Viking wordt vastgesteld op basis van de door deze laatste verstrekte gegevens.

Mobile Vikings kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is wegens onjuiste of onvolledige gegevens die door de deelnemer zijn meegedeeld.

Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer overeenkomstig art. 3.

6. Privacy statement

Persoonlijke gegevens:
Elke deelnemer aan de prank zal de volgende persoonlijke gegevens aan Mobile Vikings verstrekken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Alsmede:

 • De naam
 • Telefoonnummer

Van de geprankte Viking.

Voor de opnames van de prank staan de deelnemers uitdrukkelijk het gebruik van hun beeld (foto, video en audio) toe.

Doel:

De persoonsgegevens worden door Mobile Vikings verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De afhandeling van de wedstrijd en de prank;
 • De creatie & verspreiding van de audio en video die tijdens de Prank is opgenomen;
 • De uitbetaling van de wedstrijdprijs.

Bedrijven met wie je informatie wordt gedeeld:
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Mobile Vikings gedeeld worden met derden in het kader van het opzetten van de prank, zoals de producent "Ongezien" (Ongezien BV, Begijnenvest 40, bus 301, 2000 Antwerpen, BTW BE 0785.566.871).

De beeld- en geluidsopnames die van jou worden gemaakt als medewerker aan een audiovisuele productie van Mobile Vikings, kunnen door Mobile Vikings worden doorgegeven aan haar leveranciers en partners met het oog op de afwerking van de productie, alsook aan elke partij waarmee Mobile Vikings rechtstreeks of onrechtstreeks samenwerkt met het oog op de vertoning, uitzending of distributie van de audiovisuele inhoud.

Termijn:
De hierboven vermelde persoonsgegevens worden door Mobile Vikings niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de realisatie van de hierboven vermelde doeleinden. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de boekhoudkundige verwerking van de overeengekomen prijs worden bewaard gedurende een periode die overeenstemt met de wettelijke bepalingen terzake. Beeld- en geluidsopnamen worden bewaard voor de duur van de exploitatie van het betreffende audiovisuele werk.

Uw rechten:
U heeft altijd de volgende rechten:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens
 • Overdracht van uw persoonsgegevens
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig, onjuist of verouderd zijn
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Bij vragen of klachten hierover kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via privacy@mobilevikings.be.

Verder heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de volgende website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

7. Algemene bepalingen

Mobile Vikings is niet verantwoordelijk voor enige schade, lichamelijk letsel, ongeval of overlijden ten gevolge van deelname aan de prank.

Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de wedstrijd zou moeten worden gewijzigd, opgeschort of geannuleerd wegens overmacht of omstandigheden buiten haar controle.

Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard ook of voor communicatieproblemen. Elke deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van de specifieke kenmerken van het internet, met name de technische mogelijkheden en de tijd die nodig is voor raadpleging, ondervraging, overdracht van informatie, onderbreking en meer bepaald de risico's die inherent zijn aan elke verbinding met / overdracht via het internet, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke diefstal en de risico's van besmetting door mogelijke virussen die op het internet circuleren. Over deze beperkingen kan geen enkele klacht worden ingediend bij Mobile Vikings.

Voor deelname aan de wedstrijd is geen aankoop vereist.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of het bindende en onherroepelijke resultaat van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (brieven, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle aanvullende verklaringen met betrekking tot de wedstrijd worden beschouwd als onderdeel van het reglement. Alle beslissingen van de organisatie zijn definitief.

De deelnemers aan de wedstrijd onthouden zich van negatieve publieke communicatie over de wedstrijd en Mobile Vikings.

Elk misbruik, misleidend of frauduleus gedrag geeft Mobile Vikings het uitdrukkelijke recht om de betrokken deelnemers onmiddellijk uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.

Deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Mobile Vikings de deelnemer kan informeren over het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met de hierboven vermelde privacyverklaring, alsook met het privacy- en cookiebeleid van Mobile Vikings. Ga voor meer details naar https://mobilevikings.be/terms-of-use/privacy/.

Mobile Vikings heeft het recht om bepaalde delen van dit reglement te wijzigen om organisatorische redenen.
Elke klacht betreffende deze wedstrijd moet schriftelijk worden ingediend, ten laatste 10 kalenderdagen na het einde van de wedstrijd, op het volgende adres: Mobile Vikings N.V., Kempische Steenweg 309/1, 3500 Hasselt.

Bij geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd. Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht.